Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Tożsamość administratora i jego dane kontaktowe

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest JK Pediatra Adres: 05-119 Józefów ul. Sienkiewicza 8c
  • Z administratorem można skontaktować się korespondencyjnie na podany wyżej adres lub na adres e-mail drjkolakowska@gmail.com lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: 663 932 961

Cele i okres przetwarzania danych osobowych

  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych; podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [dalej: „RODO”] w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych;

Kto będzie przetwarzał Twoje dane

  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników administratora zajmujących się świadczeniem usług medycznych.
  • Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora.

Prawa, które Ci przysługują

  • Masz prawo żądania: dostępu do danych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją dla celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem administratora.
  • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dodatkowe informacje

  • Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych jest wymogiem ustawowym, w związku z czym jesteś zobowiązany do ich podania. Ewentualną konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług medycznych.
  • Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez profilowanie, na podstawie Twoich danych osobowych.

Kontakt

Tel.: 663 932 961

Email: drjkolakowska@gmail.com